Naš tim

5h

Za provođenje aktivnost zaduženo je 18 stručnjaka različitih profesija ( logopedi, oligofrenolozi, surdoudiolozi, pedagozi, psiholozi, socijalni radnici), kao i svi oni koji svojim angažmanom mogu doprinijeti uspješnoj realizaciji aktivnosti našeg udruženja. Da bi bilo moguće pružati podršku djeci neophodno je kontinuirano educirati stručni kadar kao i roditelje djece. Pored interne svakodnevne edukacije, edukaciju i superviziju našeg stručnog kadra provodi stručni tim iz Sjedinjenih Američkih Država.

Kroz saradnju sa mnogobrojnim organizacijama, vladinim i nevladinim sektorom pokušavamo doprinijeti stvaranju boljih uslova za život djece iz autističnog spektra, jer su problemi sa kojima se oni susreću mnogobrojni i njihovo sveobuhvatno rješavanje je moguće samo kroz sistemska rješenja.